III. ÚS 2802/16 #1Usnesení ÚS ze dne 25.10.2016

III.ÚS 2802/16 ze dne 25. 10. 2016

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Radovanem Suchánkem ve věci návrhu stěžovatele Z. B., t. č. Věznice Znojmo, bez právního zastoupení, ve věci postupu Vězeňské služby České republiky, Věznice Znojmo, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

I.

Dne 22. 8. 2016 bylo Ústavnímu soudu doručeno podání, ve kterém si navrhovatel stěžoval na postup Vězeňské služby České republiky, Věznice Znojmo, ve věci jeho žádosti o přerušení výkonu trestu za účelem účasti na pohřbu svého bratra.

II.

Protože podání nesplňovalo náležitosti stanovené pro ústavní stížnost v § 30 odst. 1, § 31, § 34 a § 72 odst. 2 a 6 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), vyzval Ústavní soud stěžovatele k odstranění vad návrhu. K tomu mu stanovil lhůtu 30 dnů od doručení výzvy k odstranění vad návrhu. Současně Ústavní soud navrhovatele upozornil, že nebudou-li vady ve stanovené lhůtě odstraněny, bude Ústavní soud nucen návrh (ústavní stížnost) podle ust. § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnout. Výzva k odstranění vad návrhu byla navrhovateli doručena dne 16. 9. 2016. Od následujícího dne počala navrhovateli běžet lhůta k odstranění vad návrhu, která uplynula dnem 17. 10. 2016.

Protože navrhovatel vady svého podání ve stanovené lhůtě neodstranil, soudce zpravodaj návrh (ústavní stížnost) mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 25. října 2016

JUDr. Radovan Suchánek v.r.

soudce zpravodaj