III. ÚS 278/01Usnesení ÚS ze dne 06.06.2001

III.ÚS 278/01 ze dne 6. 6. 2001

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl ve věci návrhu na zahájení řízení o ústavní stížnosti JUDr. J. P., advokátky, proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 13. 3. 2001, čj. 5 Cmo 656/2000-130,

takto:

Návrhseodmítá.

Odůvodnění:

Ústavnímu soudu byl dne 7. 5. 2001 doručen návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti (dále jen "návrh") podaný jménem P. U., který směřoval proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 13. 3. 2001, čj. 5 Cmo 656/2000-130. Návrh však byl podepsán pouze JUDr. J. P., advokátkou, aniž by z podaného návrhu vyplynulo, že je oprávněna na základě plné moci ve smyslu § 31 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), jednat jménem P. U., když plná moc event. udělená P. U. JUDr. J. P. přiložená nebyla a nebyla ani nijak prokázána.

Vzhledem k výše uvedené skutečnosti nutno mít za to, že návrh podala svým jménem JUDr. J. P., jako navrhovatelka. Podle § 72 odst. 1 písmeno a) zákona o Ústavnímsoudu, však návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti může podat jen fyzická nebo právnická osoba, jestliže pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, byly porušeny základní práva a svobody chráněné ústavním zákonem nebo mezinárodní smlouvou podle čl. 10 Ústavy ČR. V předmětné věci je však z textu podaného návrhu i z přiloženého rozhodnutí Vrchního soudu v Praze jednoznačně patrno, že navrhovatelka nebyla účastníkem řízení, v jehož rámci bylo toto rozhodnutí vydáno.

S ohledem na uvedené skutečnosti nezbylo Ústavnímusoudu než návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti podle § 43 odst. 1 písmeno c) zákona o Ústavním soudu odmítnout, jako návrh podaný osobou zjevně neoprávněnou.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 6. června 2001