III. ÚS 276/99Usnesení ÚS ze dne 22.10.1999

III.ÚS 276/99 ze dne 22. 10. 1999

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud ČR rozhodl o návrhu navrhovatele J. M., proti postupu Okresního soudu v Karlových Varech ve věcech, sp.zn. 13 C 41/95, 14 C 41/95 a proti postupu orgánů činných v trestním řízení ve věcech, sp.zn. ORKV-1139/KV-TČ-98 a ORKV-607/KV-TČ-97,

takto:

Návrhseodmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatel podal dne 7. 6. 1999 ústavní stížnost, která byla Ústavnímu soudu doručena o den později. Podaná ústavní stížnost směřovala proti postupu Okresního soudu v Karlových Varech ve věcech, sp.zn. 13 C 41/95, 14 C 41/95 a proti postupu orgánů činných v trestním řízení ve věcech, sp.zn. ORKV-1139/KV-TČ-98 a ORKV-607/KV-TČ-97.

Protože uvedený návrh nesplňoval všechny náležitosti vyžadované zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavnímsoudu, ve znění pozdějších předpisů, byl navrhovatel vyzván ve smyslu ustanovení § 41 písmeno b) citovaného zákona k odstranění vad návrhu ve lhůtě, která mu byla stanovena na 30 dnů. Na základě žádosti navrhovatele ze dne 2. 8. 1999 byla lhůta k odstranění vad přípisem, doručeným navrhovateli dne 6. 9. 1999, prodloužena do dne 30. 9. 1999.

S ohledem na to, že navrhovatel neodstranil vady návrhu ve lhůtě k tomu určené, nezbylo Ústavnímusoudu než návrh na zahájení řízení podle § 43 odst. 1 písmeno a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, odmítnout.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 22. října 1999