III. ÚS 2751/07 #1Usnesení ÚS ze dne 28.05.2008

III.ÚS 2751/07 ze dne 28. 5. 2008

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Vladimírem Kůrkou ve věci ústavní stížnosti stěžovatele J. J., zastoupeného JUDr. Tomášem Schönfeldem, advokátem se sídlem v Praze 1, Žitná 25, proti rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 24. 7. 2007, č.j. 25 Cdo 3110/2006-168, a rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 7. 2. 2006, č.j. 31 Co 416/2005-147, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní stížností, doručenou Ústavnímu soudu dne 23. 10. 2007 elektronicky a opatřenou zaručeným elektronickým podpisem doplněným o kvalifikovaný certifikát vydaný akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, se stěžovatel domáhal, aby Ústavní soud - pro porušení čl. 36 a čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, resp. čl. 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod - zrušil v záhlaví označené rozsudky obecných soudů.

Z fotokopie dokladu o doručení založeného ve spisu Okresního soudu v Kutné Hoře, sp. zn. 5 C 141/2001, se podává, že stížností napadený rozsudek Nejvyššího soudu byl zástupci stěžovatele doručen dne 22. 8. 2007.

Podle § 72 odst. 3 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákona o Ústavním soudu"), lze ústavní stížnost podat ve lhůtě 60 dnů od doručení rozhodnutí o posledním procesním prostředku, který zákon stěžovateli k ochraně jeho práva poskytuje. Takovým rozhodnutím zde bylo uvedené rozhodnutí dovolacího soudu, a proto lhůta k podání ústavní stížnosti započala běžet dne 23. 8. 2007 a její běh skončil uplynutím dne 22. 10. 2007.

Ve smyslu § 42 odst. 1 o. s. ř., které se přiměřeně použije podle § 63 zákona o Ústavním soudu (srov. nález Ústavního soudu ze dne 24. 4. 2006, sp. zn. IV. ÚS 319/05, N 89/41 SbNU 141), může být podání ústavní stížnosti učiněno rovněž v elektronické podobě.

Ve vztahu k této formě podání se neuplatní ustanovení § 57 odst. 3 o. s. ř., podle níž je procesní lhůta zachována, je-li jejího posledního dne podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit, pročež učiní-li stěžovatel podání elektronicky, je pro posouzení včasnosti takového podání rozhodné, kdy Ústavnímu soudu došlo (shodně usnesení Ústavního soudu ze dne 13. 3. 2006, sp. zn. III. ÚS 212/06). Obdobné závěry o telefaxovém podání vyslovil Nejvyšší soud v usnesení ze dne 18. 12. 2000, sp. zn. 26 Cdo 2378/99, uveřejněném pod č. 17/2002 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, resp. Vrchní soud v Praze v usnesení ze dne 6. 8. 2003, sp. zn. 14 Cmo 291/2003, uveřejněném pod č. 33/2004 v časopise Soudní judikatura.

Jelikož v posuzovaném případě byla ústavní stížnost doručena na poštovní server Ústavního soudu dne 23. 10. 2007 v 00:27:03, je podáním učiněným po zákonem stanovené lhůtě.

Již jen na vysvětlenou stěžovateli se pak poznamenává, že podle údaje v záhlaví příslušné e-mailové zprávy došlo k jejímu odeslání dne 23. 10. 2007 v 00:17:25, tj. rovněž po uplynutí uvedené lhůty.

Připomíná se, že zmeškání této lhůty podle konstantní judikatury Ústavního soudu nelze prominout.

Proto nezbylo než soudcem zpravodajem (mimo ústní jednání) ústavní stížnost podle § 43 odst. 1 písm. b) zákona o Ústavním soudu odmítnout, neboť je návrhem podaným po lhůtě stanovené tímto zákonem.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 28. května 2008

Vladimír Kůrka

soudce zpravodaj