III. ÚS 2713/11 #1Usnesení ÚS ze dne 19.10.2011

III.ÚS 2713/11 ze dne 19. 10. 2011

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků dne 19. října 2011 ve věci navrhovatele V. J., o návrhu ze dne 14. září 2011, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Dne 14. září 2011 obdržel Ústavní soud podání, jímž navrhovatel napadl rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 3. června 2011 č. j. 12 C 285/2009-123. Tvrdil, že tímto rozhodnutím obecného soudu bylo zasaženo do jeho ústavně zaručených práv.

Pro vady podání týkající se absence řádné (všemi obsahovými náležitostmi vybavené) plné moci Ústavní soud vyzval navrhovatele k odstranění této konkrétní vady (ve smyslu § 30 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů), k čemuž poskytl poučení i stran důsledků neodstranění vad v určené lhůtě [§ 43 odst. 1 písm. a) citovaného zákona].

Na základě této výzvy byla doručena Ústavnímu soudu plná moc, jež (opětovně) vykazuje vadu v podobě absence akceptace plné moci ze strany v ní jmenovaného advokáta.

Jakožto orgán veřejné moci a ochrany ústavnosti (čl. 83 Ústavy ČR) je Ústavní soud povinen při výkonu své jurisdikce co do případů, mezí a způsobů uplatňovat státní moc jen v zákonném a ústavním rámci (zákon č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů; čl. 1 odst. 1, čl. 2 odst. 3 Ústavy ČR, čl. 2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, ve spojení s čl. 88 odst. 2 Ústavy ČR), což je v právním státě nezbytná podmínka pro jakoukoliv legitimní činnost jeho orgánů.

Pro neodstranění vytýkané vady návrhu Ústavní soud mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků ve shodě se zákonným příkazem rozhodl, jak ve výroku usnesení obsaženo [§ 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 19. října 2011

Pavel Holländer

soudce zpravodaj