III. ÚS 261/04Usnesení ÚS ze dne 17.06.2004

III.ÚS 261/04 ze dne 17. 6. 2004

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

III. ÚS 261/04

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků dne 17. června 2004 ve věci navrhovatele J. G. o návrhu ze dne 24. dubna 2004, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatel, který svůj návrh označil jako žádost o zrušení právní účinnosti rozsudku Okresníhosoudu Břeclav, vydaného dne 19. září 2001 pod č. j. P 92/86-48, byl vyzván k odstranění vad návrhu ve lhůtě 15 dnů od doručení výzvy a poučen nejen o náležitostech ústavní stížnosti, o lhůtě k jejímu podání a o povinnosti účastníka být v řízení před Ústavním soudem zastoupen advokátem, ale také o obsahu § 43 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, podle kterého neodstranění vad návrhu ve stanovené lhůtě je důvodem k jeho odmítnutí.

Stěžovatel, který výše uvedenou výzvu obdržel dne 19. května 2004, vady návrhu neodstranil, nesplnil také povinnost být v řízení před Ústavnímsoudem zastoupen advokátem. Proto bylo rozhodnuto tak, jak ve výroku obsaženo [§ 43 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 17. června 2004