III. ÚS 2480/11 #1Usnesení ÚS ze dne 18.10.2011

III.ÚS 2480/11 ze dne 18. 10. 2011

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl dne 18. října 2011 mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků soudcem zpravodajem Janem Musilem ve věci ústavní stížnosti O. Ch., proti postupu Krajského soudu v Hradci Králové a Vrchního soudu v Praze, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní soud obdržel dne 19. 8. 2011 podání stěžovatele kritizující postup shora uvedených obecných soudů v jeho trestní věci vedené u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 7 T 8/2010 a u Vrchního soudu v Praze pod sp. zn. 2 To 4/2011. Podání však nesplňovalo podmínky návrhu na zahájení řízení o ústavní stížnosti podle zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"). Podání nebylo srozumitelné a stěžovatel zejména nebyl zastoupen advokátem ve smyslu § 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu.

Ústavní soud stěžovatele vyzval, aby vady svého návrhu ve třicetidenní lhůtě odstranil. Současně stěžovatele poučil, že pokud vady neodstraní, může být jeho návrh podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnut. V uvedené výzvě byl stěžovatel poučen také o tom, že mu Ústavní soud sám právního zástupce ustanovit nemůže.

Výzva k odstranění vad byla stěžovateli doručena dne 12. 9. 2011. Stěžovatel posléze zaslal Ústavnímu soudu ještě obsáhlé přípisy, v nichž mimo jiné žádal o ustanovení právního zástupce pro řízení o své ústavní stížnosti, ačkoli byl již dříve poučen o nemožnosti takového postupu.

Vzhledem k tomu, že stěžovatel do dnešního dne vady svého návrhu neodstranil, soudce zpravodaj návrh, který nebyl před Ústavním soudem meritorně projednatelný, podle ust. § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu, mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků, usnesením odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 18. října 2011

Jan Musil

soudce zpravodaj