III. ÚS 241/95Usnesení ÚS ze dne 07.11.1995

III.ÚS 241/95 ze dne 7. 11. 1995

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

II. ÚS 241/95-5

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu České republiky

Ústavní soud České republiky rozhodl ve věci navrhovatele J.N., o podání ze dne 9. října 1995, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Návrhem, podaným Ústavnímu soudu České republiky dne 9. října 1995, se navrhovatel domáhal přezkoumání postupu řízení a rozhodnutí Okresního soudu v Jičíně, sp. zn. 3 C 168/94, a poukázal na právní závady kupní smlouvy, uzavřené dne 29. ledna 1992.

K tomu, aby předmětný návrh mohl být ve smyslu zákona č. 182/1993 Sb. kvalifikován jako ústavní stížnost, Ústavní soud České republiky vyzval dne 12. října 1995 navrhovatele k odstranění vad návrhu, přičemž mu za tímto účelem stanovil lhůtu 15 dnů ode dne doručení výzvy, a současně jej poučil o následcích neodstranění vytčených vad. Na uvedenou výzvu, doručenou navrhovateli 16. října 1995, tento ve lhůtě vady neodstranil, zejména nesplnil povinnost být v řízení před Ústavním soudem ČR zastoupen advokátem /§ 30 zákona č. 182/1993 Sb./.

III. ÚS 241/95-6

Pro výše uvedené Ústavní soud České republiky podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb. návrh odmítl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně 7. listopadu 1995

JUDr. Pavel Holländer

soudce zpravodaj