III. ÚS 2396/11 #1Usnesení ÚS ze dne 01.11.2011

III.ÚS 2396/11 ze dne 1. 11. 2011

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jiřím Muchou ve věci návrhu navrhovatele Krajské rady Svazu důchodců ČR pro Jihomoravský kraj, občanského neziskového sdružení, se sídlem v Brně, Běhounská 17, ze dne 10. 8. 2011, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Podáním ze dne 10. 8. 2011, označeným jako "stížnost na rozhodnutí vlády ČR", se navrhovatel (či stěžovatel) domáhal na Ústavním soudu posouzení jednak "funkční účinnosti regulačních poplatků [...] pro vytčený úmysl jejich zavedení [...]" a jednak "souladu uplatňování regulačních poplatků [...] s Listinou základních práv a svobod [...]".

Vzhledem k tomu, že daný návrh byl sepsán přímo navrhovatelem, ačkoliv podle § 30 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), navrhovatel jako fyzická nebo právnická osoba musí být v řízení před Ústavním soudem zastoupen advokátem a k návrhu musí být přiložena plná moc advokáta (§ 31 a § 34 odst. 1 zákona o Ústavním soudu), Ústavní soud navrhovatele vyzval, aby (mj.) tyto vady svého návrhu ve třicetidenní lhůtě odstranil, a to předložením plné moci advokáta a jím sepsaného návrhu na zahájení řízení. Současně navrhovatele poučil, že pokud tak neučiní, může být jeho návrh podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnut. Tato výzva byla navrhovateli doručena dne 19. 9. 2011.

Protože stěžovatel vady svého návrhu ve stanovené lhůtě (a ani do dnešního dne) neodstranil, Ústavní soud jej mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků řízení podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 1. listopadu 2011

Jiří Mucha

soudce Ústavního soudu