III. ÚS 222/2000Usnesení ÚS ze dne 19.06.2000

III.ÚS 222/2000 ze dne 19. 6. 2000

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

III. ÚS 222/2000

Ústavní soud rozhodl ve věci J. F., proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 27. prosince 1999, sp. zn. 5 To 931/99, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatel se domáhal zrušení usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 27. prosince 1999, sp. zn. 5 To 931/99, a svůj návrh odůvodnil tím, že se označeným rozhodnutím cítí dotčen na právech, zaručených čl. 8 odst. 2, čl. 38 odst. 2, čl. 40 odst. 3 Listiny základních práv a svobod a čl. 90 Ústavy ČR.

Ústavní stížnost je oprávněna podat fyzická nebo právnická osoba, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda, zaručené ústavním zákonem nebo mezinárodní smlouvou podle čl. 10 Ústavy. Lze ji podat ve lhůtě 60 dnů, když tato lhůta počíná dnem doručení rozhodnutí o posledním prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje, a není-li takového prostředku, dnem, kdy došlo ke skutečnosti, která je předmětem ústavní stížnosti [§ 72 odst. 1 písm. a), odst. 2 zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].

Z obsahu podání, sdělení Okresníhosoudu v Karviné, pobočka Havířov ze dne 19. dubna 2000 a kopie listiny, osvědčující doručení usnesení Krajského soudu v Ostravě, kterým byla dne 27. prosince 1999 zamítnuta stížnost odsouzeného navrhovatele proti usnesení Okresního soudu v Karviné, pobočka v Havířově ze dne 1. listopadu 1999, č. j. 10 T 145/96-84, bylo zjištěno, že stěžovatel obdržel napadené rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě dne 17. ledna 2000. Poněvadž ústavní stížnost podal k doručení Ústavnímu soudu až dne 6. dubna 2000, učinil tak po lhůtě stanovené § 72 odst. 2 zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

S ohledem na výše uvedené byl návrh v souladu s § 43 odst. 1 písm. b) citovaného zákona odmítnut a z tohoto důvodu již nebylo třeba trvat na odstranění vad plné moci.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 19. června 2000