III. ÚS 21/03Usnesení ÚS ze dne 01.04.2003

III.ÚS 21/03 ze dne 1. 4. 2003

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

III. ÚS 21/03

Ústavní soud ČR rozhodl ve věci stěžovatelky L. K., proti rozsudku Krajského soudu v Plzni č.j. 13 Co 205/2001 ze dne 19. 4. 2001,

takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Stěžovatelka podala dne 15. 1. 2003 návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti (dále jen "návrh"), který byl doručen Ústavnímu soudu dne 16. 1. 2003. Návrh směřoval proti rozsudku Krajského soudu v Plzni č.j. 13 Co 205/2001 ze dne 19. 4. 2001.

Protože uvedený návrh nesplňoval všechny náležitosti vyžadované zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavnímsoudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), byla stěžovatelka podle § 41 písm. b) citovaného zákona vyzvána k odstranění vad návrhu ve lhůtě, která jí byla stanovena na 15 dnů. Výzva byla stěžovatelce doručena dne 12. 2. 2003. Lhůta uplynula dne 27. 2. 2003. Po uplynutí této lhůty podala stěžovatelka dne 28. 2. 2003 (doručeno Ústavnímu soudu dne 3. 3. 2003) vyjádření, ve kterém uvedla některé další skutečnosti a připojila písemné podklady, avšak toto vyjádření nelze považovat za odstranění vad podání ve smyslu výše uvedené výzvy.

Vzhledem k tomu, že stěžovatelka neodstranila vady návrhu ve lhůtě k tomu stanovené, nezbylo Ústavnímusoudu než návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnout.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 1. dubna 2003