III. ÚS 200/06Usnesení ÚS ze dne 24.05.2006

III.ÚS 200/06 ze dne 24. 5. 2006

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl dne 24. května 2006 mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků soudcem zpravodajem Janem Musilem ve věci návrhu navrhovatele S. M., proti usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 25. 1. 2006 sp. zn. 25 Cdo 2771/2005, proti usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 1. 2006 č. j. 3 As 61/2005-35, a proti usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 1. 2006 č. j. 3 As 64/2005-40, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Dne 15. 2. 2006 bylo Ústavnímu soudu doručeno podání, ve kterém navrhovatel napadl usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 25. 1. 2006 sp. zn. 25 Cdo 2771/2005, usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 1. 2006 č. j. 3 As 61/2005-35, jakož i usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 1. 2006 č. j. 3 As 64/2005-40.

Protože podání nesplňovalo náležitosti stanovené pro ústavní stížnost v ust. § 30, § 31, § 34, § 72 zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), vyzval Ústavní soud navrhovatele k odstranění vad podání. K tomu mu stanovil lhůtu 30 dnů od doručení výzvy k odstranění vad podání. Současně Ústavní soud navrhovatele upozornil, že nebudou-li vady ve stanovené lhůtě odstraněny, může Ústavní soud podání (ústavní stížnost) ve smyslu ust. § 43 zákona o Ústavním soudu odmítnout.

Protože výzva k odstranění vad podání byla navrhovateli doručena dne 14. 3. 2006, a vady podání do dnešního dne nebyly odstraněny, soudce zpravodaj návrh (ústavní stížnost) mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítl.

Poučení: Proti rozhodnutí Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 24. května 2006

Jan Musil v. r.

soudce zpravodaj