III. ÚS 1971/11 #1Usnesení ÚS ze dne 14.09.2011

III.ÚS 1971/11 ze dne 14. 9. 2011

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl dne 14. září 2011 mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků řízení o návrhu M. B., takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní soud obdržel dne 7. 7. 2011 podání navrhovatele ze dne 4. 7. 2011, které nesplňuje náležitosti požadované zákonem č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem. Navrhovatel byl proto vyzván k odstranění vad podání ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení výzvy a současně poučen o obsahu ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) citovaného zákona, podle něhož neodstranění vad ve stanovené lhůtě je důvodem odmítnutí návrhu.

Výzva k odstranění vad byla navrhovateli doručena dne 1. 8. 2011. Do dnešního dne však vady návrhu odstraněny nebyly. Navrhovatel tedy, jak patrno ze shora uvedeného, v určené lhůtě vady návrhu neodstranil, a proto Ústavní soud jeho návrh podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, odmítl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 14. září 2011

Pavel Holländer

soudce zpravodaj