III. ÚS 1907/16 #1Usnesení ÚS ze dne 09.08.2016

III.ÚS 1907/16 ze dne 9. 8. 2016

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Janem Filipem ve věci návrhu navrhovatele Ing. Rudolfa Pecinovského, označenému jako "Ústavní stížnost" proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. března 2016 sp. zn. 20 Cdo 5114/2015, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Dne 14. 6. 2016 byl Ústavnímu soudu doručen shora označený návrh.

Ústavní soud nejdříve posuzoval, zda podaný návrh splňuje zákonem požadované náležitosti a zda jsou vůbec dány formální podmínky jeho věcného projednání stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"). Přitom dospěl k závěru, že návrh tyto požadavky nesplňuje, neboť pro řízení před Ústavním soudem nebyl navrhovatel zastoupen advokátem (§ 30, 31 zákona o Ústavním soudu).

K odstranění nedostatku povinného zastoupení advokátem, který by předložil kvalifikovaný návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti, byl navrhovatel vyzván přípisem jemu doručeným dne 30. 6. 2016, v němž byl též upozorněn, že neodstraní-li vytýkané vady ve lhůtě do 30 dnů, bude návrh odmítnut.

Ústavní soud konstatuje, že navrhovatel k dnešnímu dni jemu vytčené vady svého podání neodstranil, přičemž lhůta k tomu stanovená uplynula dne 1. 8. 2016. Ústavnímu soudu proto nezbylo, než postupovat podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu a soudcem zpravodajem mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků návrh odmítnout z důvodu neodstranění vad návrhu v určené lhůtě.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 9. srpna 2016

Jan Filip v. r.

soudce Ústavního soudu