III. ÚS 1906/11 #1Usnesení ÚS ze dne 05.08.2011

III.ÚS 1906/11 ze dne 5. 8. 2011

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl dne 5. srpna 2011 mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků soudcem zpravodajem Janem Musilem ve věci návrhu D. L., proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 28. ledna 2011 č. j. 12 Co 58/2011-45, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

V návrhu, doručeném Ústavnímu soudu dne 29. 6. 2011, napadá navrhovatelka v záhlaví označené usnesení Krajského soudu v Plzni, kterým byl změněn rozsudek Okresního soudu v Tachově ze dne 9. 11. 2010 č. j. 22 C 714/2010-37 tak, že navrhovatelka byla uznána povinnou zaplatit žalovanou jistinu, poplatek z prodlení i náklady řízení ve lhůtě do tří dnů od právní moci předmětného usnesení (výrok I) a byla jí rovněž uložena povinnost uhradit náklady odvolacího řízení (výrok II).

Navrhovatelka se domáhá přezkoumání usnesení odvolacího soudu především z důvodu své špatné finanční a sociální situace, která jí nedovoluje v soudem stanovené lhůtě příslušné finanční plnění uhradit. Jak vyplývá z návrhu, důvodem navrhovaného přezkumu není nesprávný procesní postup odvolacího soudu, resp. porušení ústavně zaručených práv, ale přesvědčení navrhovatelky, že v dané situaci by pro ni byl příznivější rozsudek Okresního soudu v Tachově ze dne 9. 11. 2010 č. j. 22 C 714/2010-37, jehož výrokem byla zavázána k zaplacení žalobcem požadované jistiny a poplatků z prodlení a soudem stanovených nákladů řízení ve splátkách po částce 1 000,- Kč měsíčně.

Jak zjistil Ústavní soud dotazem v kanceláři senátu 22 C Okresního soudu v Tachově, napadené usnesení odvolacího soudu ve spojení s rozsudkem Okresního soudu v Tachově ze dne 9. 11. 2010 č. j. 22 C 714/2010-37 nabylo právní moci dnem 11. 4. 2011. Za této situace je zřejmé, že ústavní stížnost by i v případě splnění ostatních náležitostí (zastoupení navrhovatelky v řízení před Ústavním soudem advokátem na základě speciální plné moci) bylo nutné odmítnout pro její opožděnost.

Z tohoto důvodu již Ústavní soud navrhovatelku nevyzýval k odstranění vad návrhu a zajištění advokáta k jejímu zastupování v řízení před Ústavním soudem, neboť ve smyslu ustanovení § 72 odst. 3 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu") je možné ústavní stížnost podat ve lhůtě 60 dnů od doručení rozhodnutí o posledním procesním prostředku, který zákon stěžovateli k ochraně jeho práva poskytuje, v daném případě od doručení usnesení odvolacího soudu.

Jestliže byl návrh navrhovatelky předán k poštovní přepravě až dne 28. 6. 2011, je nepochybné, že zákonná 60 denní lhůta k podání ústavní stížnosti byla navrhovatelkou překročena.

Ústavní soud proto návrh odmítl podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. b) zákona o Ústavním soudu, jako návrh podaný po lhůtě stanovené pro jeho podání tímto zákonem.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 5. srpna 2011

Jan Musil

soudce zpravodaj