III. ÚS 1774/07 #1Usnesení ÚS ze dne 25.03.2008

III.ÚS 1774/07 ze dne 25. 3. 2008

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl ve věci návrhu navrhovatele M. H., takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Podáním ze dne 11. 7. 2007, označeným jako "Žaloba na ČR", se M. H. (dále jen "navrhovatel") domáhal náhrady škody ve výši 113 141 Kč a za "těžkou frustraci" jeho osoby odškodnění 200 000 EUR.

Vzhledem k tomu, že daný návrh byl stižen vadami (navrhovatel nebyl v řízení zastoupen advokátem, neboť k návrhu nebyla přiložena plná moc akceptovaná advokátem a návrh byl sepsán přímo navrhovatelem), Ústavní soud navrhovatele vyzval k jejich odstranění přípisem ze dne 9. 1. 2008 č. j. III. ÚS 1774/07-8, k čemuž mu stanovil lhůtu v trvání 30 dnů. Tato výzva byla navrhovateli doručena dne 14. 1. 2008.

Na tuto výzvu navrhovatel reagoval dopisem ze dne 15. 1. 2008, v němž uvedl, že vzhledem ke své sociální situaci si nemůže dovolit zaplatit advokáta, který by jej v řízení před Ústavním soudem zastupoval, a požádal o jeho přidělení Ústavní soud. Přípisem ze dne 22. 1. 2008 č. j. III. ÚS 1774/07-10, doručeným dne 21. 1. 2008, Ústavní soud navrhovatele poučil, že není oprávněn advokáta přidělovat a že má možnost se v daném ohledu obrátit na Českou advokátní komoru. Současně navrhovateli prodloužil výše uvedenou lhůtu do 29. 2. 2008. V takto stanovené lhůtě stěžovatel vady svého návrhu neodstranil, pouze v dopise ze dne 29. 2. 2008 uvedl, že si právního zástupce nemůže dovolit a také že údajně nesplňuje podmínky stanovené v zákoně o advokacii, a současně požádal, aby se v řízení mohl zastupovat sám.

Soudci Ústavního soudu jsou dle čl. 88 Ústavy České republiky při svém rozhodování vázáni ústavním pořádkem a zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, dále jen "zákon o Ústavním soudu". Dle ustanovení § 31 odst. 1 zákona o Ústavním soudu je právní zastoupení fyzické či právnické osoby v řízení před Ústavním soudem povinné a Ústavní soud není oprávněn tuto zákonnou podmínku nějakým způsobem "promíjet".

Ústavnímu soudu proto nezbylo, než předmětný návrh mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků řízení podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 25. března 2008

Jiří Mucha

soudce Ústavního soudu