III. ÚS 174/2000Usnesení ÚS ze dne 02.05.2000

III.ÚS 174/2000 ze dne 2. 5. 2000

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

III. ÚS 174/2000

Ústavní soud rozhodl ve věci navrhovatele V. O., o návrhu ze dne 16. března 2000,

takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Návrhem, doručeným Ústavnímu soudu dne 20. března 2000, se navrhovatel domáhal prošetření trestní věci, projednávané Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. 1 T 65/95.

K tomu, aby předmětný návrh mohl být kvalifikován jako ústavní stížnost, byl navrhovatel dne 23. března 2000 vyzván k odstranění jeho vad ve lhůtě 30 dnů. Na tuto výzvu, doručenou 27. března 2000, stěžovatel neodstranil vady návrhu, zejména nesplnil povinnost být v řízení před Ústavnímsoudem zastoupen advokátem (§ 30 zák. č.182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Pro výše uvedené byl návrh podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, odmítnut.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 2. května 2000