III. ÚS 1686/14 #1Usnesení ÚS ze dne 22.05.2014

III.ÚS 1686/14 ze dne 22. 5. 2014

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Janem Filipem o ústavní stížnosti stěžovatelky Aleny Tomáškové, zastoupené JUDr. Janou Brhlovou, advokátkou se sídlem K. Sliwky 129, Karviná, proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 13. února 2014 č. j. 4 Cmo 382/2013-310 a rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 27. října 2010 č. j. 5 Cm 7/2008-181, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

1. Návrhem (doručeným datovou zprávou dne 15. 5. 2014) stěžovatelka navrhla zrušit v záhlaví uvedená rozhodnutí obecných soudů v řízení o zaplacení částky 450 932,48 Kč s příslušenstvím (stěžovatelka byla žalovanou spolu s dalšími dvěma žalovanými). Obsah napadených rozhodnutí a ústavní stížnosti nemá rozumný smysl blíže reprodukovat vzhledem k následujícímu textu tohoto usnesení.

2. Stěžovatelka byla poučena v napadeném rozsudku vrchního soudu o možnosti podání dovolání za podmínek ustanovení § 237 občanského soudního řádu.

3. Ústavní soud se nejprve zabýval tím, zda jsou splněny předpoklady meritorního projednání ústavní stížnosti, přičemž dospěl k závěru, že tomu tak není.

4. Podle § 75 odst. 1 zákona o Ústavním soudu je ústavní stížnost nepřípustná, jestliže stěžovatel nevyčerpal všechny procesní prostředky, které mu zákon k ochraně jeho práva poskytuje (§ 72 odst. 3 zákona o Ústavním soudu); to platí i pro mimořádný opravný prostředek, který orgán, jenž o něm rozhoduje, může odmítnout jako nepřípustný z důvodů závisejících na jeho uvážení (§ 72 odst. 4 zákona o Ústavním soudu).

5. V souzené věci je tedy nutno za mimořádný opravný prostředek ve smyslu § 72 odst. 4 zákona o Ústavním soudu považovat dovolání podle § 236 a násl. občanského soudního řádu (k tomu blíže např. usnesení ze dne 28. 3. 2013 sp. zn. III. ÚS 772/13, dostupné na http://nalus.usoud.cz). Ostatně napadený rozsudek vrchního soudu (který byl vydán k odvolání stěžovatelky, a proto se vztahoval jen ke stěžovatelce) obsahuje poučení o možnosti podání dovolání. Koneckonců na www.infosoud.justice.cz je uvedeno podání dovolání dne 14. 5. 2014 a z ničeho neplyne, že by již tento mimořádný opravný prostředek byl "vyčerpán", tedy že by bylo dosaženo rozhodnutí o něm. Vzhledem k uvedenému podmínka stanovená v § 75 odst. 1 zákona o Ústavním soudu splněna nebyla.

6. Ústavní soud proto ústavní stížnost mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků řízení jako nepřípustnou podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. e) zákona o Ústavním soudu odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 22. května 2014

Jan Filip v. r.

soudce Ústavního soudu