III. ÚS 1608/08 #1Usnesení ÚS ze dne 05.09.2008

III.ÚS 1608/08 ze dne 5. 9. 2008

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl dne 5. září 2008 mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků soudcem zpravodajem Janem Musilem ve věci návrhu A. H., takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní soud obdržel dne 30. června 2008 elektronické podání navrhovatele nadepsané jako ,,Ústavní stížnost" a směřující proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 16. 5. 2008 sp. zn. 29 Ca 79/2008. Uvedené podání nesplňovalo náležitosti návrhu na zahájení řízení o ústavní stížnosti podle zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), zejména chybělo povinné zastoupení advokátem ve smyslu ust. § 30 odst. 1 cit. zákona. Stěžovatel byl přípisem Ústavního soudu ze dne 16. července 2008 vyzván k odstranění vad návrhu ve lhůtě 30ti dnů od doručení výzvy a poučen i o možnosti obrátit se ve věci určení advokáta na Českou advokátní komoru. Přípis Ústavního soudu byl stěžovateli doručen dne 22. července 2008.

Elektronickým podáním ze dne 21. srpna 2008 stěžovatel Ústavnímu soudu sdělil, že se mu nepodařilo odstranit nedostatek povinného zastoupení ve smyslu ust. § 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu. Zároveň stěžovatel požádal Ústavní soud o přidělení advokáta nebo o pokračování v řízení, aniž by byl stěžovatel zastoupen.

Ústavní soud ve své judikatuře v minulosti vysvětlil - viz např. usnesení sp. zn. III. ÚS 296/97, publikované ve Sbírce nálezů a usnesení, svazek 10, usn. č. 20, str. 411- 412, blíže viz i argumentaci in Filip, J., Holländer, P., Šimíček, V. Zákon o Ústavním soudu. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2001, str. 106 a násl.), z jakých důvodů je vyloučeno, aby stěžovatelům sám právního zástupce ustanovil. Poněvadž navrhovatel vady návrhu ve výše uvedené lhůtě neodstranil, zejména nesplnil povinnost být v řízení před Ústavním soudem zastoupen advokátem, bylo rozhodnuto tak, jak je ve výroku obsaženo [§ 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu].

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 5. září 2008

Jan Musil v. r.

soudce zpravodaj