III. ÚS 160/99Usnesení ÚS ze dne 22.09.1999

III.ÚS 160/99 ze dne 22. 9. 1999

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl ve věci ústavní stížnosti stěžovatelů R. a J. B., obou zastoupených JUDr. J. N., advokátem, proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 3. prosince 1998, sp. zn. 8 Co 2469/98, mimo ústní jednání dne 22. září 1999 soudcem zpravodajem JUDr. Vlastimilem Ševčíkem, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Podáním, označeným jako ústavní stížnost, napadli stěžovatelé pravomocný rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 3. prosince 1998 (8 Co 2469/98-257), jímž byl změněn rozsudek Okresního soudu v Jindřichově Hradci ze dne 4. srpna 1998

(8 C 92/94-234), s odůvodněním, že "předmětný rozsudek je vyústěním postupu, který je v rozporu s čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a čl. 90 Ústavy ČR".

Vzhledem k té skutečnosti, že podání stěžovatelů nesplňovalo náležitosti návrhu na zahájení řízení (§ 31 odst. 1, § 34 zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákona), vyzval Ústavní soud právního zástupce stěžovatelů k odstranění vad v předložené plné moci ze dne 24. 3. 1999. Na základě této výzvy Ústavního soudu právní zástupce stěžovatelů doručil dne 24. 5. 1999 novou listinu, označenou jako plná moc, ze dne

24. 3. 1999, ve které sice došlo ke změně textu, ale nedošlo v ní k odstranění vytýkaných vad v původně předložené plné moci, neboť nově předložená plná moc opětovně obsahovala nepřípustnou substituční doložku (§ 31 odst. 1 zákona).

Stěžovatelé ve stanovené lhůtě neodstranili vady návrhu na zahájení řízení, které jim byly Ústavnímsoudem vytčeny; nezbylo proto než rozhodnout o návrhu stěžovatelů, jak ve výroku tohoto usnesení je uvedeno [§ 43 odst. 1 písm. a) zákona].

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona).

V Brně dne 22. září 1999