III. ÚS 150/2000Usnesení ÚS ze dne 11.04.2000

III.ÚS 150/2000 ze dne 11. 4. 2000

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

III. ÚS 150/2000

Ústavní soud rozhodl ve věci navrhovatele Š. V., a Krajského soudu v Praze č. j. 24 Co 111/99-59, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní soud obdržel dne 9. března 2000 podání, v němž se navrhovatel domáhal přezkoumání rozsudku Okresního soudu Kladno sp. zn. 9 C 15/98 a Krajského soudu v Praze č. j. 24 Co 111/99-59. Uvedl, že označená rozhodnutí nepovažuje za správná.

Vzhledem k tomu, že návrh na zahájení řízení neměl náležitosti podle zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, byl navrhovatel dne 14. března 2000 vyzván k odstranění jeho vad ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení výzvy. Ústavnísoud obdržel 20. března 2000 doklad o převzetí výzvy stěžovatelem, ten však vady návrhu neodstranil, zejména nesplnil povinnost být v řízení před Ústavním soudem zastoupen advokátem (§ 30 odst. 1 citovaného zákona).

Pro výše uvedené byl návrh dle § 43 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, odmítnut.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 11. dubna 2000