III. ÚS 15/99Usnesení ÚS ze dne 23.10.2000

III.ÚS 15/99 ze dne 23. 10. 2000

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

III. ÚS 15/99

Ústavní soud rozhodl ve věci M. M., o návrhu z 11. ledna 1999, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatel se domáhal zrušení rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 3. listopadu 1998, sp. zn. 16 Co 506/95. Poté, co jeho advokátka JUDr. A. Ch. informovala Ústavní soud o vypovězení plné moci, kterou jí pro zastupování v řízení o ústavní stížnosti udělil, byl stěžovatel vyzván k předložení nové plné moci, osvědčující zastoupení advokátem, ve lhůtě 10 dnů.

Podáním, doručeným dne 17. října 2000, požádal navrhovatel Ústavní soud o ustanovení právního zástupce a do úplného vyřízení věci pak o osvobození od placení soudních poplatků.

Podle § 30 odst. 1 zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, fyzické a právnické osoby, jako účastníci řízení před Ústavnímsoudem, musí být zastoupeny advokátem nebo notářem v rozsahu stanoveném zvláštními předpisy. Soudce, zpravodaj mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků, usnesením návrh odmítne, neodstranil-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě k tomu stanovené [§ 43 odst. 1 písm. a) citovaného zákona].

S ohledem na výše citovaná právní ustanovení a na zjištění, že navrhovatel vadu návrhu neodstranil, když na výzvusoudu nepředložil plnou moc, osvědčující zastoupení advokátem, bylo rozhodnuto tak, jak ve výroku obsaženo [§ 43 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů]. Je třeba uvést, že označený zákon Ústavnímu soudu neukládá povinnost a ani jej neopravňuje k rozhodnutí, kterým by byl stěžovateli advokát ustanoven.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 23. října 2000