III. ÚS 147/05Usnesení ÚS ze dne 17.05.2005

III.ÚS 147/05 ze dne 17. 5. 2005

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl dne 17. května 2005 mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků ve věci návrhu J. P., takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

V návrhu doručeném Ústavnímu soudu dne 15. 3. 2005 navrhovatel uvádí, že podává "stížnost proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 16. 9. 2004 ve spojení s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 7. 12. 2004 sp. zn. 46 T 64/2004".

V odůvodnění svého podání navrhovatel rekapituluje důvody, které podle jeho názoru zásadním způsobem přispěly k porušení jeho práva na spravedlivý proces a závěrem navrhuje, aby "Ústavní soud zrušil napadené rozhodnutí a ve věci sám rozhodl podle § 226 písm. c) a zprostil jej obžaloby".

Takto podaný návrh nesplňoval základní náležitosti ve smyslu ustanovení § 34 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 182/1993 Sb.") a nevyhovoval ani předpokladům pro zahájení řízení ve smyslu ustanovení § 29 a § 72 odst. 3, odst. 6 zákona č. 182/1993 Sb. Na tyto nedostatky byl navrhovatel písemně upozorněn a k jejich odstranění mu byla stanovena lhůta 30 dnů od obdržení písemné výzvy s výslovným upozorněním, že pokud vady podání ve stanovené lhůtě neodstraní, bude jeho návrh podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb. odmítnut.

Jak vyplývá z dodejky založené ve spise Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 147/05, písemnou výzvu spolu s poučením převzal navrhovatel dne 1. 4. 2005, a od této doby mu tedy počala běžet stanovená 30 denní lhůta k odstranění vad návrhu.

S ohledem na skutečnost, že navrhovatel ve lhůtě jemu k tomu stanovené vady návrhu neodstranil, Ústavní soud mimo ústní jednání návrh odmítl podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 17. května 2005

Jan Musil v. r.

soudce zpravodaj