III. ÚS 130/12 #1Usnesení ÚS ze dne 11.04.2012

III.ÚS 130/12 ze dne 11. 4. 2012

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jiřím Muchou o ústavní stížnosti stěžovatelů 1. MUDr. M. D., 2. J. H., 3. V. H., 4. V. H., 5. I. J., 6. V. R., 7. M. K., 8. H. K., 9. F. P., 10. J. P., 11. P. U., 12. M. Z., 13. V. M. a 14. L. Š., ze dne 10. 1. 2012, směřující proti neoprávněnému užívání pozemků v jejich vlastnictví, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Podáním ze dne 10. 1. 2012, označeným jako ústavní stížnost, které bylo doplněno podáním došlým Ústavnímu soudu dne 6. 2. 2012, shora označení stěžovatelé brojili proti neoprávněnému užívání pozemků v jejich vlastnictví p. č. 757 a 758 v k. ú. Braník a obci Praha, resp. proti postupu hlavního města Prahy - odboru územního plánování a městské části Praha 4 v souvislosti s těmito pozemky.

Vzhledem k tomu, že ústavní stížnost byla sepsána přímo stěžovateli, ačkoliv podle § 30 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, navrhovatel jako fyzická osoba musí být v řízení před Ústavním soudem zastoupen advokátem a k návrhu musí být přiložena plná moc advokáta (§ 31 a § 34 odst. 1 zákona o Ústavním soudu), Ústavní soud stěžovatele vyzval, aby tyto vady svého návrhu ve třicetidenní lhůtě odstranili, a to konkrétně předložením plné moci advokáta a jím sepsaného návrhu na zahájení řízení. Současně stěžovatele poučil, že pokud tak neučiní, může být jejich návrh podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnut. Tato výzva byla všem stěžovatelům doručena nejpozději dne 28. 2. 2012.

Protože stěžovatelé vady svého návrhu ve stanovené lhůtě neodstranili, Ústavní soud jejich ústavní stížnost mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků řízení podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 11. dubna 2012

Jiří Mucha v. r.

soudce Ústavního soudu