III. ÚS 1255/18 #1Usnesení ÚS ze dne 25.09.2018

III.ÚS 1255/18 ze dne 25. 9. 2018

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl v plénu složeném z předsedy Pavla Rychetského a soudců Ludvíka Davida, Jaroslava Fenyka, Josefa Fialy, Jana Filipa, Jaromíra Jirsy, Tomáše Lichovníka, Jana Musila, Vladimíra Sládečka, Radovana Suchánka, Milady Tomkové, Davida Uhlíře a Jiřího Zemánka, ve věci ústavních stížností D. P., zastoupeného Mgr. Tomášem Greplem, sídlem Horní náměstí 365/7, Olomouc, vedených pod sp. zn. III. ÚS 1255/18 a sp. zn. I. ÚS 3057/18, o návrhu na spojení věcí, takto:

Ústavní stížnosti vedené pod sp. zn. III. ÚS 1255/18 a sp. zn. I. ÚS 3057/18 se spojují ke společnému řízení a budou nadále vedeny pod sp. zn. III. ÚS 1255/18.

Odůvodnění:

Podle § 63 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 112 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, může Ústavní soud spojit ke společnému projednání věci, které u něho byly zahájeny a skutkově spolu souvisejí nebo se týkají týchž účastníků.

Ústavní stížností vedenou pod sp. zn. III. ÚS 1255/18 se stěžovatel domáhá zrušení usnesení Krajského soudu v Ostravě - pobočky v Olomouci, ze dne 18. 1. 2018 č. j. 55 To 359/2017-761, č. j. 55 To 351/2017-764, č. j. 55 To 352/2017-767, č. j. 55 To 353/2017-770 a č. j. 55 To 354/2017-773 a usnesení Okresního soudu v Olomouci ze dne 18. 9. 2017 č. j. 4 T 215/2015-708, č. j. 4 T 215/2015-713, č. j. 4 T 215/2015-715, č. j. 4 T 215/2015-717 a č. j. 4 T 215/2015-719, jimiž byla podle § 154 odst. 1 a § 155 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), stěžovateli jako odsouzenému uložena povinnost zaplatit poškozeným náklady potřebné k účelnému uplatnění nároku na náhradu škody, včetně nákladů vzniklých přibráním zmocněnkyně poškozených. V ústavní stížnosti vedené pod sp. zn. I. ÚS 3057/18 stěžovatel navrhuje zrušit usnesení Krajského soudu v Ostravě ? pobočka v Olomouci, ze dne 19. 6. 2018 č. j. 68 To 133/2018-886 a usnesení Okresního soudu v Olomouci ze dne 29. 3. 2018 č. j. 4 T 215/2015-867, ukládající mu povinnost nahradit dalšímu poškozenému ve stejném trestním řízení náklady potřebné k účelnému uplatnění nároku na náhradu škody.

Ústavní soud po zjištění, že obě ústavní stížnosti byly podány týmž stěžovatelem a vycházejí z totožné právní věci, z důvodu hospodárnosti a efektivity řízení, podle shora uvedených zákonných ustanovení tyto věci spojil ke společnému řízení.

V souladu s rozvrhem práce pro rok 2018 č. Org. 1/18 je soudcem zpravodajem v této věci soudce Jiří Zemánek.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 25. září 2018

Pavel Rychetský, v. r.

předseda Ústavního soudu