III. ÚS 1218/11 #1Usnesení ÚS ze dne 19.05.2011

III.ÚS 1218/11 ze dne 19. 5. 2011

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud České republiky rozhodl soudcem zpravodajem Vladimírem Kůrkou ve věci ústavní stížnosti stěžovatele NATASHA spol. s r. o., se sídlem v Kralupech nad Vltavou, Přemyslova 79, zastoupeného JUDr. Stanislavem Polčákem, advokátem se sídlem Vysoké Pole 118, proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 24. 1. 2011, č. j. 10 Co 468/2010-207, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní stížností se stěžovatel domáhá, aby Ústavní soud pro porušení jeho práva dle čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod zrušil v záhlaví označené rozhodnutí odvolacího soudu, a to ve výroku o nákladech řízení.

Z vyžádaného rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem a dokladu o doručení tohoto rozhodnutí se podává, že stěžovatel byl zastoupen advokátem JUDr. Stanislavem Polčákem, jemuž byl rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 24. 1. 2011, č. j. 10 Co 468/2010-207, doručen - ve smyslu ustanovení § 46 odst. 1, § 47 odst. 1 o. s. ř. ve spojení s § 17 odst. 4 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů - do jeho datové schránky dne 21. 2. 2011.

Podle § 72 odst. 3 zákona o Ústavním soudu lze ústavní stížnost podat ve lhůtě 60 dnů od doručení rozhodnutí o posledním procesním prostředku, který zákon stěžovateli k ochraně jeho práva poskytuje.

Tato lhůta, počínající dnem 22. 2. 2011, uplynula dnem 22. 4. 2011 (pátek); byla-li ústavní stížnost podána až dne 26. 4. 2011, stalo se tak po jejím uplynutí.

V důsledku toho nezbylo než soudcem zpravodajem (mimo ústní jednání) ústavní stížnost podle § 43 odst. 1 písm. b) zákona odmítnout, neboť je návrhem podaným po lhůtě stanovené tímto zákonem.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 19. května 2011

Vladimír Kůrka

soudce zpravodaj