III. ÚS 119/04Usnesení ÚS ze dne 20.04.2004

III.ÚS 119/04 ze dne 20. 4. 2004

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků soudcem zpravodajem JUDr. Janem Musilem ve věci ústavní stížnosti navrhovatele Mgr. M. M. proti rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 25. 11. 2003 sp. zn. 25 Cdo 1434/2003, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Dne 27. 2. 2004 obdržel Ústavní soud ústavní stížnost doplněnou podáním stěžovatele Ústavnímu soudu doručeným dne 15. 3. 2004, která se týkala výše uvedené právní věci stěžovatele.

Protože podání nesplňovalo náležitosti stanovené pro ústavní stížnost v § 30, § 31, § 34, § 72 zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyzval Ústavní soud stěžovatele k odstranění vad podání. K tomu mu stanovil lhůtu 30 dnů od doručení výzvy k odstranění vad podání. Současně Ústavní soud stěžovatele upozornil, že nebudou-li vady ve stanovené lhůtě odstraněny, může Ústavní soud podání (ústavní stížnost) odmítnout ve smyslu § 43 zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Dle ust. § 43 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, neodstranil-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě mu k tomu určené.

Výzva k odstranění vad podání byla stěžovateli doručena dne 3. 4. 2004. Na uvedenou výzvu odpověděl stěžovatel přípisem Ústavnímu soudu doručeným dne 8. 4. 2004, kterým ovšem stěžovatel vady svého původního podání neodstranil.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, podaný návrh odmítl.

Poučení: Proti rozhodnutí Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 20. dubna 2004

JUDr. Jan Musil v. r.

soudce zpravodaj