III. ÚS 1187/20 #1Usnesení ÚS ze dne 20.05.2020

III.ÚS 1187/20 ze dne 20. 5. 2020

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudkyní zpravodajkou Miladou Tomkovou o ústavní stížnosti Vladimíra Pucholta, zastoupeného Mgr. Tomášem Urbanem, advokátem, sídlem Sadová 2446, Rakovník, proti postupu Nejvyššího soudu ve věci sp. zn. 32 Cdo 3496/2019, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Posuzovanou ústavní stížností se stěžovatel domáhá, aby Ústavní soud vyslovil, že Nejvyšší soud porušil stěžovatelova ústavně zaručená práva tím, že nerozhodl o návrhu na odklad vykonatelnosti rozsudku Vrchního soudu v Prahe č. j. 6 Cmo 423/2012-713 ze dne 8. 2. 2019.

Jak vyplynulo z ústavní stížnosti, stěžovatel v postavení žalovaného podal dne 29. 4. 2019 dovolání proti výše citovanému rozsudku vrchního soudu a zároveň navrhl, aby Nejvyšší soud odložil jeho vykonatelnost. Dne 18. 2. 2020 Nejvyšší soud vydal usnesení č. j. 32 Cdo 3496/2019-794, kterým účastníky vyrozuměl, že Krajský soud v Praze usnesením č. j. KSPH 71 INS 18101/2015-A-153 ze dne 14. 1. 2020, téhož dne uveřejněným v insolvenčním rejstříku, zjistil úpadek stěžovatele a rozhodl o jeho řešení oddlužením, přičemž okamžikem zveřejnění předmětného usnesení krajského soudu bylo řízení vedené pod sp. zn. 32 Cdo 3496/2019 přerušeno. O dovolání ani o návrhu na odklad vykonatelnosti nebylo dle stěžovatele Nejvyšším soudem rozhodnuto.

Stěžovatel v ústavní stížnosti mimo jiné namítá, že Nejvyšší soud postupoval v rozporu s nálezem Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 3425/16 ze dne 23. 8. 2017, neboť o návrhu na odklad vykonatelnosti nerozhodl bez zbytečného odkladu. V důsledku toho bude v insolvenčním řízení pohledávka přiznaná dovoláním napadeným rozsudkem posuzována jako vykonatelná.

Ústavní stížnost je nepřípustná.

Z hlediska ústavních stížností namítajících průtahy řízení Ústavní soud v souladu se svým nálezem sp. zn. IV. ÚS 391/07 ze dne 7. 8. 2007 rozlišuje mezi průtahy ve skončeném řízení a průtahy v řízení neskončeném. Je u toho veden úvahou, že cílem účastníka řízení je domoci se vydání rozhodnutí, nikoli (pouze) přiznání zadostiučinění či náhrady škody. Ačkoli tedy i účastníci dosud neskončeného řízení mají k dispozici prostředek ochrany v podobě postupu dle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), je efektivní ochranou ústavní stížnost, neboť dle § 82 odst. 3 písm. b) zákona o Ústavním soudu může Ústavní soud pokračování v průtazích soudu zakázat. Naopak u již skončených řízení je efektivním prostředkem ochrany primárně postup dle zákona č. 82/1998 Sb., jelikož možnosti Ústavního soudu dle § 82 odst. 3 písm. b) zákona o Ústavním soudu jsou vyprázdněny. Z toho důvodu Ústavní soud ústavní stížnosti namítající průtahy v již skončeném řízení odmítá pro nepřípustnost dle § 75 odst. 1 zákona o Ústavním soudu (viz např. usnesení sp. zn. III. ÚS 92/09 ze dne 18. 2. 2009).

Nyní posuzovaná ústavní stížnost je poněkud specifická. Jsou jí totiž namítány průtahy v řízení, které dosud neskončilo, je však ze zákona přerušené (tuto skutečnost stěžovatel nikterak nezpochybňuje), což postup dle § 82 odst. 3 písm. b) zákona o Ústavním soudu vylučuje. Toho si je stěžovatel vědom, proto se vyslovení zákazu pokračování v průtazích po Ústavním soudu ani nedomáhá. Za těchto okolností je ovšem stěžovatelova situace obdobná tomu, jako kdyby namítal průtahy v již skončeném řízení, efektivním prostředkem ochrany je tak postup podle zákona č. 82/1998 Sb., kterým se lze domáhat náhrady případné škody i přiměřeného zadostiučinění.

Možno poznamenat, že z ústavní stížnosti neplyne, že by stěžovatel uplatnil procesní prostředek dle § 174a zákona o soudech a soudcích, v důsledku čehož by ústavní stížnost musela být odmítnuta, i kdyby dovolací řízení přerušeno nebylo (srov. např. usnesení Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 2628/19 ze dne 23. 9. 2019).

Z uvedených důvodů Ústavní soud návrh jako nepřípustný podle § 43 odst. 1 písm. e) ve spojení s § 75 odst. 1 zákona o Ústavním soudu odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 20. května 2020

Milada Tomková v. r.

soudkyně zpravodajka