III. ÚS 115/2000Usnesení ÚS ze dne 14.06.2000

III.ÚS 115/2000 ze dne 14. 6. 2000

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

III. ÚS 115/2000

Ústavní soud ČR rozhodl ve věci návrhu na zahájení řízení o ústavní stížnosti navrhovatele J. Š., proti rozsudku Krajského soudu v Brně, čj. 3 To 661/98, ze dne 20. 12. 1999,

takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatel osobně podal dne 23. 2. 2000 návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti (dále jen "návrh"). Návrh směřoval proti rozsudku Krajského soudu v Brně, čj. 3 To 661/98, ze dne 20. 12. 1999, ve spojení s rozsudkem Městského soudu v Brně, čj. 12 T 127/98, ze dne 20. 10. 1998. Podle názoru navrhovatele nebylo mu v řízení před soudy umožněno řádně uvádět svá tvrzení, čímž bylo porušeno jeho právo na soudní ochranu podle čl. 36 Listiny základních práv a svobod.

Vzhledem k tomu, že podaný návrh nesplňoval všechny náležitosti stanovené zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavnímsoudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), byl navrhovatel vyzván podle § 41 písm. b) cit. zákona k odstranění vad návrhu ve lhůtě, která mu byla stanovena na 15 dnů. Výzva byla navrhovateli doručena dne 15. 3. 2000. Dopisem ze dne 27. 3. 2000 navrhovatel sdělil, že vzhledem ke své sociální a zdravotní situaci nemůže snášet náklady právního zastoupení. Ústavní soud v reakci na toto sdělení poučil navrhovatele, že má možnost obrátit se na Českou advokátní komoru se žádostí o určení právního zástupce, a současně mu prodloužil lhůtu k odstranění vad do 31. 5. 2000.

Vzhledem k tomu, že navrhovatel neodstranil vady návrhu ani v dodatečně prodloužené lhůtě, nezbylo Ústavnímusoudu než návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu, odmítnout.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 14. června 2000