III. ÚS 1125/11 #1Usnesení ÚS ze dne 09.06.2011

III.ÚS 1125/11 ze dne 9. 6. 2011

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jiřím Muchou ve věci návrhu F. H., ze dne 14. 4. 2011, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Dne 15. 4. 2011 obdržel Ústavní soud od F. H. dopis, který obsahoval písemnosti označené jako "stížnost" a "podání". Tyto písemnosti nesly datum 14. 4. 2011.

Vzhledem k tomu, že uvedený návrh byl sepsán přímo jmenovaným, ačkoliv podle § 30 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), navrhovatel jako fyzická osoba musí být v řízení před Ústavním soudem zastoupen advokátem a k návrhu musí být přiložena plná moc advokáta (§ 31 a § 34 odst. 1 zákona o Ústavním soudu), Ústavní soud jej vyzval, aby tyto vady svého návrhu v třicetidenní lhůtě odstranil, a to konkrétně předložením plné moci advokáta a jím sepsaného návrhu na zahájení řízení. Současně navrhovatele upozornil, že pokud tak neučiní, může být jeho návrh podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnut. Tato výzva byla navrhovateli doručena dne 4. 5. 2011.

Protože navrhovatel vady svého návrhu ve stanovené lhůtě neodstranil, Ústavní soud jej mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků řízení podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 9. června 2011

Jiří Mucha

soudce Ústavního soudu