III. ÚS 1075/15 #1Usnesení ÚS ze dne 03.06.2015

III.ÚS 1075/15 ze dne 3. 6. 2015

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl dne 3. června 2015 mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků soudcem zpravodajem Janem Musilem ve věci návrhu stěžovatelky Aleny Světlíkové, bez právního zastoupení, proti vyrozumění Vrchního státního zastupitelství v Praze ze dne 27. 3. 2015 č. j. 1 VZN 1521/2006-224, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

I.

Návrhem ze dne 9. 4. 2015, doručeným Ústavnímu soudu dne 10. 4. 2015 a označeným jako "Další nová stížnost pro porušení zákonů ČR ve znění § 257 odst. 2 o. tr. ř.", stěžovatelka Ústavní soud žádala o prošetření postupu státního zastupitelství v blíže nespecifikované kauze, jímž mělo dojít k porušení usnesení Vlády České republiky č. 204 ze dne 13. 4. 1994 o rozhodnutí o privatizaci majetku národního podniku Plzeňský Prazdroj.

Vzhledem k tomu, že podání neobsahovalo zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu") stanovené náležitosti, byla stěžovatelka dopisem ze dne 23. 4. 2015 č. j. III. ÚS 1075/15-4 (doručení vykázáno dne 29. 4. 2015) vyzvána k odstranění vad návrhu a k odstranění nedostatku právního zastoupení v řízení před Ústavním soudem; byla jí stanovena lhůta 30 dnů s upozorněním, že po jejím marném uplynutí bude návrh odmítnut.

Ústavní soud je nucen konstatovat, že přes výzvu a poučení mu stěžovatelka do dnešního dne nezaslala řádný návrh a plnou moc pro advokáta k zastupování v řízení před Ústavním soudem, přičemž lhůta stanovená stěžovatelce k odstranění vad podání marně uplynula.

Z výše uvedených důvodů Ústavnímu soudu nezbylo, než návrh podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnout, a to mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků řízení.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 3. června 2015

Jan Musil v. r.

zpravodaj