III. ÚS 106/98Usnesení ÚS ze dne 20.04.1998

III.ÚS 106/98 ze dne 20. 4. 1998

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

III. ÚS 106/98-4

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu České republiky

Ústavní soud rozhodl ve věci navrhovatele B. D., o návrhu zaslaném Ústavnímu soudu dne 9. března 1998, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Návrhem, doručeným Ústavnímu soudu dne 10. března 1998, se navrhovatel domáhal přezkoumání postupu orgánů, které rozhodovaly o restituci pozemku, jenž sám získal při koupi rodinného domu a který nyní pozbyl.

K tomu, aby předmětný návrh mohl být ve smyslu zákona č. 182/1993 Sb. kvalifikován jako ústavní stížnost, Ústavní soud dne 18. března 1998 vyzval navrhovatele k odstranění vad návrhu, přičemž za tímto účelem stanovil lhůtu 15 dnů od doručení výzvy a poučil jej o následcích neodstranění vytčených vad. Na uvedenou výzvu, doručenou navrhovateli 20. března 1998, ve lhůtě vady neodstranil, zejména nesplnil povinnost být v řízení před Ústavním soudem zastoupen advokátem (§ 30 zákona č. 182/1993 Sb.).

Pro výše uvedené Ústavní soud podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb. návrh odmítl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně, dne 20. dubna 1998

JUDr. Pavel Holländer

soudce zpravodaj