II. ÚS 96/93Usnesení ÚS ze dne 24.01.1994

II.ÚS 96/93 ze dne 24. 1. 1994

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Sp. zn. II. ÚS 96/93

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu České republiky

Ústavní soud rozhodl v právní věci návrhu navrhovatelky V. M., o podání došlém Ústavnímu soudu ČR dne 1. 10. 1993, takto:

Návrh se odmítá .

Odůvodnění:

Navrhovatelka se obrátila na Ústavní soud ČR v právní věci manželských a rodičovských práv.

Dne 15. 12. 1993 byla navrhovatelka vyzvána k odstranění vad návrhu s tím, že je současné nezbytné, aby byla zastoupena advokátem (§ 30 odst. 1 zák. č. 182/1993 Sb.). Ústavní soud určil navrhovatelce lhůtu 10 dnů k odstranění vad návrhu. Vyrozumění bylo navrhovatelce doručeno dne 22. 12. 1993.

Navrhovatelka ve stanovené lhůtě vady neodstranila.

Podle § 43 odst. 1 písm. a) cit. zákona soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, neodstranil-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě mu k tomu určené. Podmínky tohoto ustanovení jsou naplněny, neboť lhůta k odstranění vad uplynula marně.

Soudce zpravodaj proto návrh odmítl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 24. 1. 1994

JUDr. Vojtěch Cepl

soudce Ústavního soudu ČR