II. ÚS 90/93Usnesení ÚS ze dne 09.02.1994

II.ÚS 90/93 ze dne 9. 2. 1994

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Sp. zn. II. ÚS 90/93

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu České republiky

Ústavní soud rozhodl v právní věci návrhu navrhovatele pana PhDr. P. M., o podání ze dne 21. 9. 1993 došlém Ústavnímu soudu ČR dne 23. 9. 1993, takto:

Návrh se odmítá .

Odůvodnění:

Navrhovatel se obrátil na Ústavní soud ČR ve věci ústavnosti zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění zák. č. 160/1993 Sb.

Dne 15. 12. 1993 byl navrhovatel vyzván k odstranění vad návrhu s tím, že je současně nezbytné, aby byl zastoupen advokátem (§ 30 odst. 1 zák. č. 182/1993 Sb.). Ústavní soud určil navrhovateli lhůtu 20 dnů k odstranění vad návrhu. Vyrozumění o vadách návrhu a výzva k jejich odstranění byly navrhovateli doručeny dne 23. 12. 1993.

Navrhovatel ve stanovené lhůtě vady neodstranil a lhůta marně uplynula.

Podle § 43 odst. 1 písm. a) cit. zákona soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, neodstranil-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě mu k tomu určené. Podmínky tohoto ustanovení jsou naplněny, soudci zpravodaji proto nezbylo, než návrh odmítnout.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 9. 2. 1994

Prof.JUDr. Vojtěch Cepl

soudce Ústavního soudu ČR