II. ÚS 88/96Usnesení ÚS ze dne 09.05.1996

II.ÚS 88/96 ze dne 9. 5. 1996

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

II.ÚS 88/96

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu České republiky

Ústavní soud České republiky rozhodl o návrhu M.M., ve věci vzetí do vazby a držení v ní podle § 67 písm. a) trestního řádu, ačkoliv zákonný důvod není dán, takto:

Návrh se odmítá. Odůvodnění:

Stěžovatel požádal Ústavní soud o pomoc ve své bezvýchodné situaci, která spočívá v tom, že byl soudcem Okresního soudu ve Frýdku-Místku vzat do vazby podle § 67 písm. a) trestního řádu pro obvinění z trestného činu podle § 234 odst. 1 trestního zákona a je v ní bezdůvodně držen, ačkoliv byl rozhodnutím Okresního soudu ve Frýdku-Místku zproštěn obžaloby. Vzdor této skutečnosti nebylo jeho žádosti o propuštění z vazby vyhověno a proto žádá o zjednání nápravy podle ústavy České republiky.

Z hlediska systematického jde sice o ústavní stížnost podle čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy a podle § 72 a násl. zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, podání však nesplňuje povinné zákonné podmínky a nemá předepsané formální a obsahové

1

II.ÚS 88/96-7

náležitosti návrhu na zahájení řízení, aby mohlo být bez upřesnění a doplnění projednáno.

Asistentka soudce z jeho pověření proto stěžovatele podrobně instruovala, vyrozuměla ho o vadách návrhu, vyzvala ho k jejich odstranění ve lhůtě 20 dnů a poučila ho o následcích nevyhovění výzvě ve stanovené době.

Výzva byla stěžovateli doručena do vlastních rukou dne 12. dubna 1996, do dnešního dne však vady návrhu nebyly odstraněny.

Soudce zpravodaj proto návrh odmítl podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb.

Poučení: Proti rozhodnutí Ústavního soudu se nelze odvolat.

V Brně dne 9. května 1996

JUDr. Miloš Holeček

soudce Ústavního soudu ČR

2