II. ÚS 741/01Usnesení ÚS ze dne 05.03.2002

II.ÚS 741/01 ze dne 5. 3. 2002

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání soudcem zpravodajem JUDr. Antonínem Procházkou ve věci ústavní stížnosti ing. L. H., takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Návrh, doručený Ústavnímu soudu dne 27.12.2001, dle jeho obsahu označený jako "stížnost na jednání společnosti C., s.r.o.,", byl ve skutečnosti zaslán Ústavnímu soudu pouze na vědomí, jako kopie dopisu, adresovaného zcela jinému subjektu.

Vzhledem k tomu, že podání nesplňovalo náležitosti ústavní stížnosti ve smyslu § 34, § 29, § 30 odst. 1 ve vztahu k § 72 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, byl stěžovatel poučen o náležitostech ústavní stížnosti s tím, že ve stanovené třiceti denní lhůtě od doručení písemné výzvy je povinen odstranit vady podání. Současně byl stěžovatel upozorněn na následky neuposlechnutí výzvy.

Písemné poučení spolu s výzvou stěžovatel obdržel dne 26.1.2001.

Vzhledem k tomu, že ve stanovené lhůtě stěžovatel vady podání neodstranil, soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků návrh podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, odmítl, neboť navrhovatel neodstranil vady návrhu ve lhůtě jemu k tomu určené.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

JUDr. Antonín Procházka

soudce Ústavního soudu

V Brně dne 5. března 2002