II. ÚS 71/94Usnesení ÚS ze dne 12.01.1995

II.ÚS 71/94 ze dne 12. 1. 1995

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Sp. zn. II. ÚS 71/94

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu České republiky

Ústavní soud České republiky rozhodl v právní věci návrhu stěžovatele A.O., o podání ze dne 7. 5. 1994, došlém Ústavnímu soudu dne 9. 5. 1994, takto:

Návrh seodmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatel se obrátil na Ústavní soud se stížností proti postupu orgánů veřejné moci v řízení proti žalované České republice, zastoupené Ministerstvem zdravotnictví, o 10.000,- Kč s příslušenstvím, vedeném u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 33 C 417/89. Spolu namítá nesprávnost usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 9. 12. 1992, čj. 15 Co 345/92-20, usnesení téhož soudu ze dne 8. 10. 1993, č.j. 15 Co 107/93-30 a usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 31. 3. 1994, č.j. 6 Cdo 49/94.

Ústavní soud přípisem ze dne 30. 5. 1994 navrhovatele vyrozuměl o vadách návrhu a vyzval k jejich odstranění ve lhůtě 20 dnů ode dne doručení.

Navrhovatel ve stanovené lhůtě vady neodstranil a lhůta marně uplynula.

Podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti

účastníků usnesením návrh odmítne, neodstranil-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě mu k tomu určené. Podmínky tohoto ustanovení jsou naplněny,soudci zpravodaji proto nezbylo, než návrh odmítnout.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 12. ledna 1995 Prof.JUDr. Vojtěch Cepl

soudce Ústavního soudu ČR