II. ÚS 705/04Usnesení ÚS ze dne 14.04.2005

II.ÚS 705/04 ze dne 14. 4. 2005

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jiřího Nykodýma a soudců JUDr. PhDr. Stanislava Balíka a JUDr. Dagmar Lastovecké o ústavní stížnosti stěžovatelů 1) B. V. a 2) J. V., ze dne 22. 12. 2004, takto:

I. Řízení o ústavní stížnosti stěžovatele 1) se zastavuje.

II. Ústavní stížnost stěžovatelky 2) se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní stížností, která byla podána k poštovní přepravě dne 22. 12. 2004, napadli stěžovatelé postup Nejvyššího soudu ČR v řízení, vedeném pod sp. zn. 30 Cdo 304/04.

Vzhledem k tomu, že návrh nesplňoval náležitosti dle ustanovení § 30 odst.1 a § 34 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, vyzval Ústavní soud stěžovatele k odstranění vad podání ve lhůtě 30 dnů s upozorněním, že, jestliže vytčené vady ve stanovené lhůtě neodstraní, bude jejich návrh podle § 43 odst. 1 písm. a) výše citovaného zákona odmítnut. Přípis byl však řádně doručen pouze stěžovateli 1). Ten na výzvu reagoval tím, že přípisem ze dne 29. 1. 2005 vzal ústavní stížnost zpět.

Ústavní soud dle ustanovení § 77 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, řízení zastavil, tak jak je uvedeno ve výroku I. tohoto usnesení.

V přípisu se stěžovatel 1) zmiňuje o tom, že návrh bere zpět i jeho matka, stěžovatelka 2), přípis ze dne 29. 1. 2005 nicméně stěžovatelka 2) nepodepsala.

Přípisem ze dne 8. 2. 2005 se proto Ústavní soud stěžovatelky 2) dotázal, zda i ona bere návrh zpět, a pro případ, že na svém původním návrhu i nadále trvá, znovu stěžovatelku vyzval k odstranění vytčených vad podání v nové lhůtě 20 dnů od doručení přípisu.

Ústavní soud konstatuje, že dne 10. 3. 2005 uplynula lhůta, kterou určil k odstranění vytčených vad podání, aniž by stěžovatelka na přípis jakkoli reagovala.

Za situace, kdy stěžovatelka 2) i přes poučení o možných následcích vady svého podání ve stanovené lhůtě neodstranila, nezbylo Ústavnímu soudu, než její návrh výrokem II. odmítnout podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu odvolání není přípustné.

V Brně dne 14. dubna 2005

JUDr. Jiří Nykodým, v.r.

předseda senátu