II. ÚS 68/06Usnesení ÚS ze dne 06.06.2006

II.ÚS 68/06 ze dne 6. 6. 2006

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl v právní věci navrhovatele V. P., proti rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 5. 10. 2005, č. j. 1 Ans 1/05, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatel se svým návrhem, doručeným Ústavnímu soudu dne 13. 2. 2006, s odvoláním na porušení základních práv a svobod, domáhá zrušení shora uvedeného rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, kterým byla zamítnuta jeho kasační stížnost proti usnesení Městského soudu v Praze, jímž byla odmítnuta žaloba proti nečinnosti MHMP při přezkumu lékařské zprávy.

Vzhledem k tomu, že návrh nesplňoval náležitosti dle ustanovení § 30 odst.1 a § 34 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o Ústavním soudu), byl navrhovatel vyzván k odstranění vad svého podání ve lhůtě 20 dnů ode dne doručení výzvy (doručena byla dne 13. 3. 2006). Přípisem, doručeným Ústavnímu soudu dne 13. 4. 2006, požádal navrhovatel o prodloužení lhůty k odstranění vad svého podání, neboť měl potíže se zajištěním advokáta prostřednictvím České advokátní komory. Požadavku bylo vyhověno a lhůta k odstranění vad byla prodloužena do 15. 5. 2006. Přípisem doručeným Ústavnímu soudu dne 4. 5. 2006 navrhovatel opětovně požádal o prodloužení lhůty z důvodů potíží při zajištění advokáta. Přípisem doručeným oproti podpisu dne 18. 5. 2006, byl navrhovatel vyrozuměn o prodloužení lhůty do 31. 5. 2006 a poučen, že pokud vady návrhu neodstraní ve stanovené opětovně prodloužené lhůtě bude návrh odmítnut. Dne 1. 6. 2006 byla Ústavnímu soudu doručena další žádost navrhovatele o prodloužení lhůty k odstranění vad podání.

Opakované žádosti Ústavní soud nevyhověl, neboť 60ti denní lhůta k podání ústavní stížnosti je lhůtou zákonnou a nelze ji obcházet několikerým prodlužováním soudcovských lhůt pro odstranění vad návrhu. Navrhovatel byl řádně upozorněn, že pokud vady podání nebudou ani v této lhůtě odstraněny, bude návrh dle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnut. Ústavní soud navíc podotýká, že stěžovatel se na Ústavní soud obrací se svými podáními od února roku 1996 a z korespondence vedené v souvislosti s jeho předcházejícími podáními mu muselo být již při podání ústavní stížnosti známo, že povinné zastoupení advokátem je v řízení před Ústavním soudem obligatorní podmínkou, a bylo tedy v jeho zájmu, aby si s ohledem na dvouměsíční lhůtu pro podání ústavní stížnosti včas zajistil kvalifikované právní zastoupení.

Vzhledem k tomu, že dne 31. 5. 2006 uplynula podruhé prodloužená soudcovská lhůta určená k odstranění vytčených vad podání, aniž je navrhovatel, přes poučení o následcích neodstranění vad, ve stanovené lhůtě odstranil, nezbylo Ústavnímu soudu než návrh odmítnout podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 6. června 2006

Dagmar Lastovecká

soudce zpravodaj