II. ÚS 669/10 #1Usnesení ÚS ze dne 14.09.2011

II.ÚS 669/10 ze dne 14. 9. 2011

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků v senátě složeném z předsedy senátu Jiřího Nykodýma a soudců Dagmar Lastovecké a Stanislava Balíka v rámci řízení o ústavní stížnosti společnosti Obchodní centrum Zlín, a. s., se sídlem Řehořova 908/4, Praha 3, Žižkov, IČ: 25533487, zastoupené Mgr. Hanou Zahálkovou, advokátkou se sídlem Příkop 4, Brno, směřující proti rozhodnutí Finančního ředitelství v Brně č. j. 476/10-1200-701174, doručenému stěžovatelce dne 15. 1. 2010, takto:

V řízení o ústavní stížnosti bude nadále jako stěžovatelka vystupovat společnost R.E. uzavřený investiční fond, a. s., se sídlem Řehořova 908/4, Praha 3, Žižkov, IČ: 28545320.

Odůvodnění:

Ústavní soud vede řízení o návrhu stěžovatelky na zrušení v záhlaví uvedeného rozhodnutí Finančního ředitelství v Brně.

Dle zjištění Ústavního soudu stěžovatelka a obchodní společnost R.E. uzavřený investiční fond, a. s., společně realizovaly přeměnu obchodní společnosti ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů, a to formou převodu jmění na akcionáře. V důsledku realizace této přeměny došlo ke dni 31. 3. 2011 k zániku stěžovatelky.

Ztratí-li v průběhu řízení o ústavní stížnosti stěžovatel, který je právnickou osobou, způsobilost být účastníkem řízení a umožňuje-li povaha věci pokračovat v řízení, jsou podle ustanovení § 63 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 107 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, jejím procesním nástupcem ti, kdo vstoupili po jejím zániku do jejích práv a povinností, eventuálně převzali práva a povinnosti, o které v řízení jde.

Jak bylo uvedeno výše, společnost Obchodní centrum Zlín, a. s., vystupující v řízení dosud jako stěžovatelka, v důsledku převodu jmění na akcionáře zanikla a do jejích práv a povinností v celém rozsahu vstoupila jiná právnická osoba - společnost R.E. uzavřený investiční fond, a. s. Ústavní soud proto rozhodl, že bude nadále v řízení pokračovat s touto právní nástupkyní původní stěžovatelky.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 14. září 2011

Jiří Nykodým, v. r.

předseda senátu