II. ÚS 658/01Usnesení ÚS ze dne 09.01.2002

II.ÚS 658/01 ze dne 9. 1. 2002

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků ve věci ústavní stížnosti J. S., zastoupeného JUDr. O. C., advokátkou, proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 25. 7. 2001, č.j. 54 Co 256/2001 - 317, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavnímu soudu byla dne 14. 11. 2001 doručena ústavní stížnost stěžovatele, ve které napadá v záhlaví uvedené rozhodnutí obecného soudu a namítá, že došlo k porušení jeho ústavně zaručených práv, konkrétně pak čl. 11 Listiny základních práv a svobod.

Ústavním soudem bylo zjištěno, že stejný stěžovatel napadl stejné rozhodnutí obecného soudu již jednou ústavní stížností, došlou Ústavnímu soudu dne 23. 10. 2001. O této ústavní stížnosti je vedeno řízení před Ústavním soudem pod sp. zn. I. ÚS 618/01. Podle ustanovení § 35 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 182/1993 Sb."), je návrh nepřípustný v případě, že Ústavní soud v téže věci již jedná. Tato podmínka je v nyní posuzovaném případu splněna, je dána překážka litispendence a stěžovatel se může domoci svých práv v řízení vedeném pod sp. zn. I. ÚS 618/01. Sám stěžovatel ostatně uvádí v ústavní stížnosti, že ji podává ještě jednou z opatrnosti, když v řízení vedeném pod sp. zn. I. ÚS 618/01 byl vyzván k odstranění vad jeho

podání, což také v uvedeném řízení učinil.

Z uvedených důvodů soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků návrh odmítl jako nepřípustný podle § 43 odst. 1 písm. e) zák. č. 182/1993 Sb.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 9. 1. 2002

Vojtěch Cepl

soudce Ústavního soudu