II. ÚS 649/11 #1Usnesení ÚS ze dne 13.04.2011

II.ÚS 649/11 ze dne 13. 4. 2011

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl o návrhu I. Š., proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci čj. 1 Co 278/2010-138 ze dne 14. 12 2010 a usnesení Krajského soudu v Brně čj. 24 C 70/2007-121 ze dne 23. 6. 2010, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatelka se návrhem ze dne 1. 3. 2011 domáhá zrušení v záhlaví uvedených usnesení, kterými mělo dojít k porušení jejího ústavně zaručeného práva. Současně požádala o poskytnutí lhůty k odstranění vad podání.

Přípisem doručeným oproti podpisu dne 11. 3. 2011 byla navrhovatelka vyzvána k odstranění vad podání ve lhůtě 30 dnů, přičemž byla výslovně informována o nezbytnosti být v řízení před Ústavním soudem zastoupena advokátem a byla poučena, že pokud vytýkané vady neodstraní, bude její návrh odmítnut.

Dne 11. 4. 2011 byl Ústavnímu soudu doručen přípis, ve kterém navrhovatelka žádá o další prodloužení lhůty k odstranění vad podání.

Ústavní soud žádosti o prodloužení lhůty k odstranění vad podání nevyhověl, neboť navrhovatelce je z řady předchozích podání k Ústavnímu soudu, uplatňovaných od roku 2002, známo, jaké jsou náležitosti návrhu na zahájení řízení před Ústavním soudem. Ostatně z podání navrhovatelky, v němž současně žádá o poskytnutí lhůty k odstranění vad podání, je zřejmé, že si uvedené skutečnosti byla vědoma již při podání návrhu (uplatněném v závěru 60ti denní lhůty k podání ústavní stížnosti). Ústavní soud proto nepřistoupil k dalšímu prodloužení lhůty k odstranění vad podání, neboť prodlužování zákonných lhůt k podání ústavní stížnosti by vedlo k nerespektování zákona o Ústavním soudu a popírání rovnosti v právech ostatních navrhovatelů, kteří lhůty stanovené uvedeným zákonem dodržují.

Vzhledem k tomu, že navrhovatelka neodstranila ve stanovené lhůtě vady podání, Ústavnímu soudu nezbylo než návrh odmítnout podle § 43 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 13. dubna 2011

Dagmar Lastovecká

soudce zpravodaj