II. ÚS 631/04Usnesení ÚS ze dne 17.12.2004

II.ÚS 631/04 ze dne 17. 12. 2004

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl o ústavní stížnosti D.A., zastoupeného advokátem JUDr. I.Š., proti jinému zásahu orgánu veřejné moci - průtahům v řízení, vedeném u Okresního soudu ve Vsetíně, pobočka Valašské Meziříčí pod sp. zn. 15 C 282/98,

takto:

Ústavní stížnost se odmítá .

Odůvodnění:

Stěžovatel se, s odvoláním na porušení čl. 36 Listiny základních práv a svobod domáhá, aby Ústavní soud přikázal Okresnímu soudu ve Vsetíně, pobočka Valašské Meziříčí bez průtahů pokračovat v řízení, vedeném u tohoto soudu pod sp. zn. 15 C 282/98, neboť v řízení zahájeném, na základě jeho žaloby ze dne 3. 8. 1998, dochází k nepřiměřeným průtahům.

V ústavní stížnosti uvedl, že dne 15. 9. 2004 podal stížnost na průtahy řízení ve smyslu §164 zák. č.6/2002 Sb., o soudech a soudcích, avšak ani po obdržení odpovědi předsedy soudu ve věci nebyl učiněn žádný procesní krok.

Přípisem předsedy Okresního soudu ve Vsetíně, pobočka Valašské Meziříčí ze dne 6. 12. 2004 bylo Ústavnímu soudu sděleno, že od 10. 11. 2004 se nachází spis tohoto soudu sp. zn. 15 C 282/98 u Krajského soudu v Ostravě za účelem rozhodnutí o návrhu na určení lhůty k provedení procesního úkonu podle ustanovení § 174a zák. č. 6/2002 Sb.

Jedním z pojmových znaků ústavní stížnosti, jakožto procesního prostředku ochrany ústavně zaručených základních práv a svobod, je i její subsidiarita, z níž plyne též princip minimalizace zásahů Ústavního soudu do činnosti ostatních orgánů veřejné moci, což znamená, že ústavní stížnost je krajním prostředkem k ochraně práva, nastupujícím tehdy, kdy náprava před těmito orgány veřejné moci již není standardním postupem možná.

Z výše uvedeného je zřejmé, že stěžovatel využil možnosti dané mu zákonem, ustanovením § 174a zák. č. 6/2002, a požádal o určení lhůty k provedení procesního úkonu, přičemž o jeho návrhu dosud nebylo rozhodnuto. Za této situace je nutné hodnotit podaný návrh jako nepřípustný, neboť dosud nebyly vyčerpány ostatní řádné opravné prostředky k ochraně práv stěžovatele (resp. nebylo o nich pravomocně rozhodnuto).

Ústavní soud dodává, že stěžovatel má možnost pro případ, že jeho návrhu podanému dle ustanovení § 174a zák. č. 6/2002 Sb. nebude vyhověno, eventuelně dle jeho názoru v řízení budou nadále přetrvávat neopodstatněné průtahy, opětovně se obrátit na Ústavní soud s ústavní stížností.

S ohledem na shora uvedené skutečnosti Ústavnímu soudu nezbylo, než návrh dle ustanovení § 43 odst. 1 písm. e) zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků odmítnout, jako návrh nepřípustný.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 17. prosince 2004

JUDr. Dagmar Lastovecká

soudkyně Ústavního soudu