II. ÚS 629/14 #1Usnesení ÚS ze dne 13.05.2014

II.ÚS 629/14 ze dne 13. 5. 2014

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Jiřího Zemánka, soudce Radovana Suchánka a soudce zpravodaje Pavla Rychetského v řízení o ústavní stížnosti P. Š., právně zastoupeného Mgr. Martinem Sýkorou, advokátem se sídlem Sadová 171/40, Opava, proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě - pobočky v Olomouci ze dne 23. října 2013 č. j. 70 Co 140/2013-206, za účasti Krajského soudu v Ostravě - pobočky v Olomouci jako účastníka řízení, a V. Š., právně zastoupené Mgr. Gabrielou Strakovou Nezhybovou, advokátkou se sídlem Tř. 1. máje 1617, 753 01 Hranice a nezl. K. Š., dosud právně nezastoupené, jako vedlejších účastníků řízení, takto:

Vedlejší účastnici řízení, nezletilé K. Š., se pro řízení před Ústavním soudem vedené pod sp. zn. II. ÚS 629/14 ustanovuje kolizním opatrovníkem Městský úřad Hranice.

Odůvodnění:

Ústavnímu soudu byla dne 17. února 2014 doručena v návětí tohoto usnesení specifikovaná ústavní stížnost, kterou se stěžovatel domáhá zrušení rozhodnutí odvolacího soudu, který změnil rozhodnutí soudu prvního stupně o svěření nezletilé K. Š. do střídavé výchovy obou rodičů tak, že se nezletilá svěřuje do výlučné výchovy matky (vedlejší účastnice). Nezletilá je proto vedlejší účastnicí řízení o ústavní stížnosti podle § 76 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu (dále jen "zákon o Ústavním soudu").

Podle § 63 zákona o Ústavním soudu ve spojení s § 469 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, a § 892 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, platí, že rodič nemůže dítě zastoupit, jestliže by mohlo dojít ke střetu zájmů mezi ním a dítětem nebo mezi dětmi týchž rodičů. V takovém případě jmenuje soud dítěti opatrovníka.

Jak vyplývá z výše uvedeného, ústavní stížnost stěžovatele se úzce dotýká konkrétních zájmů nezletilé, přičemž její zákonní zástupci jsou také účastníky řízení o ústavní stížnosti, může tedy dojít ke střetu jejich zájmů.

Ústavnímu soudu proto nezbylo, než ustanovit opatrovníka schopného účinně hájit zájmy vedlejší účastnice v řízení o ústavní stížnosti sp. zn. II. ÚS 629/14, a to zejména prostřednictvím vyjádření k věci na základě výzvy Ústavního soudu a případně dalších nezbytných procesních úkonů. S ohledem na povahu sporu, tedy svěření nezletilé do péče jednoho z rodičů, se jeví jako nejvhodnější opatrovník příslušný orgán vykonávající sociálně - právní ochranu dětí, v tomto případě Městský úřad Hranice, který nezletilou zastupoval již v řízení před obecnými soudy. Proto Ústavní soud rozhodl tak, jak je ve výroku uvedeno. Ústavní soud připomíná, že v souladu s § 30 odst. 3 zákona o Ústavním soudu se kolizní opatrovník v řízení může nechat zastupovat advokátem.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 13. května 2014

Jiří Zemánek v. r.

předseda senátu