II. ÚS 6/94Usnesení ÚS ze dne 15.02.1994

II.ÚS 6/94 ze dne 15. 2. 1994

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Sp. zn. II ÚS 6/94

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu České republiky

Ústavní soud rozhodl v právní věci navrhovatele F. K., o návrhu došlém Ústavnímu soudu dne 10. 1. 1994,

takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatel ve svém podání, došlém Ústavnímu soudu dne 10. 1. 1994, namítal nesprávnost rozhodnutí ČS z 13. 12. 1993 ve spojení s rozhodnutím Krajského soudu v Praze z 1. 9. 1993 sp. zn. 17Ca 104/93, s odůvodněním, že nesouhlasí s vypočteným průměrným měsíčním výdělkem, rozhodným pro výpočet důchodu. Poukazoval na to, že v případě soukromých zemědělců jsou dřívější diskriminační opatření považována za směrodatné ukazatele pro výpočet starobních důchodů.

Ústavní soud vyrozuměl navrhovatele ohledně vad jeho podání přípisem, který mu byl doručen oproti podpisu dne 17. 1. 1994. Současně mu byla do 7. 2. 1994 poskytnuta lhůta k odstranění vad.

Ústavní soud po marném uplynutí lhůty k odstranění vad návrhu znovu přezkoumal podání navrhovatele a dospěl k závěru, že se jedná o návrh, který nemá náležitosti předepsané zákonem č. 182/93 Sb. mimo jiné také proto, že navrhovatel není zastoupen advokátem.

Za této situace byl návrh navrhovatele odmítnut dle § 43 odst. 1 písm. a) z. č. 183/93 Sb., neboť navrhovatel neodstranil vady návrhu ve lhůtě k tomu určené.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 15. 2. 1994

JUDr. Iva Brožová

soudkyně Ústavního soudu ČR

2