II. ÚS 588/2000Usnesení ÚS ze dne 16.11.2000

II.ÚS 588/2000 ze dne 16. 11. 2000

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl v právní věci navrhovatele pana J. F., o návrhu ze dne 1. 10. 2000, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatel svým návrhem doručeným Ústavnímu soudu dne 3. 10. 2000 brojí proti nečinnosti Okresního soudu pro Prahu východ ve věci sp. zn. 12 C 243/99, která dle jeho názoru zasahuje do jeho základních práv.

Vzhledem k tomu, že návrh nesplňoval náležitosti dle ustanovení § 30 odst. 1 a § 34 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, byl navrhovatel vyzván k odstranění vad podání ve lhůtě 15 dnů. Tento přípis byl navrhovateli doručen dne 17. 10. 2000. Dne 1. 11. 2000 však marně uplynula poskytnutá soudcovská lhůta, aniž by tyto vady byly navrhovatelem odstraněny.

Za této situace, kdy navrhovatel i přes poučení vady svého podání ve stanovené lhůtě neodstranil, nezbylo Ústavnímusoudu než návrh odmítnout podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona č.182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 16. listopadu 2000JUDr. Jiří Malenovský

soudce zpravodaj