II. ÚS 58/04Usnesení ÚS ze dne 18.03.2004

II.ÚS 58/04 ze dne 18. 3. 2004

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl o ústavní stížnosti Ing. J. V., proti rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 10. 2003, sp. zn. 5 A 68/2000,

takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní stížností ze dne 28. 1. 2004, doručenou Ústavnímu soudu dne 29. 1. 2004, se stěžovatel domáhá zrušení rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 10. 2003, sp. zn. 5 A 68/2000. Ústavní soud se primárně zabýval tím, zda návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti splňuje všechny formální podmínky stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu").

Podle ustanovení § 72 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavnímsoudu, ve znění pozdějších předpisů, lze ústavní stížnost podat ve lhůtě 60 dnů. Tato lhůta počíná dnem doručení rozhodnutí o posledním prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje (§ 75 odst. 1) a není-li takového prostředku, dnem, kdy došlo ke skutečnosti, která je předmětem ústavní stížnosti. Podle sdělení Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 2. 2004 bylo napadené rozhodnutí právnímu zástupci stěžovatele advokátu JUDr. J. V. doručeno dne 10. 11. 2003. Ústavní stížnost pak byla podána k poštovní přepravě dne 28. 1. 2004. Z uvedeného je zřejmé, že ústavní stížnost byla podána opožděně, a proto Ústavní soud již nepovažoval za nutné vyzývat stěžovatele k odstranění vad jeho návrhu.

Z výše uvedeného důvodu nezbylo Ústavnímusoudu než ústavní stížnost odmítnout podle § 43 odst. 1 písm. b) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, jako podanou po lhůtě stanovené zákonem.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 18. března 2004