II. ÚS 528/98Usnesení ÚS ze dne 16.02.1999

II.ÚS 528/98 ze dne 16. 2. 1999

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

ČESKÁ REPUBLIKA II.ÚS 528/98

USNESENÍ

Ústavního soudu České republiky

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání soudcem zpravodajem JUDr. Antonínem Procházkou ve věci ústavní stížnosti Mgr. J.H., proti usnesení Krajského soudu v Ústí n. Labem ze dne 19. 11. 1998, č. j. 9 Nc 402/98-12, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Podáním ze dne 16. 12. 1998, které došlo Ústavnímu soudu dne 17. 12. 1998 se domáhal stěžovatel zrušení usnesení Krajského soudu v Ústí n. Labem ze dne 19. 11. 1998, č.j. 9 Nc 402/98-12. V podání Krajskému soudu v Ústí n. Labem se stěžovatel spolu s J.M. domáhali zahájení řízení podle §§ 59-60 zák. č. 152/1994 Sb., neboť byli přesvědčeni, že v důsledku manipulace ODS došlo k poškození kandidáta .

Protože toto podání postrádalo zákonné náležitosti pro podání ústavní stížnosti podle zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, byl stěžovatel doporučeným dopisem Ústavního soudu, který obdržel dne 6. 1. 1999, upozorněn na vady podání. Pro jejich odstranění mu byla stanovena lhůta 30 dnů od data obdržení dopisu Ústavního soudu s upozorněním, že nebude-li tato lhůta dodržena, může Ústavní soud podaný návrh odmítnout.

1

II.ÚS 528/98

K datu tohoto rozhodnutí stěžovatel vady podání neodstranil a ani jiným způsobem nezdůvodnil své meškání.

Proto soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, návrh odmítl, neboť navrhovatel neodstranil vady podání ve lhůtě mu k tomu určené.

Poučení: Proti rozhodnutí Ústavního soudu není odvolání přípustné.

JUDr. Antonín Procházka

soudce Ústavního soudu

V Brně dne 16. února 1999