II. ÚS 527/99Usnesení ÚS ze dne 24.01.2000

II.ÚS 527/99 ze dne 24. 1. 2000

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání soudcem zpravodajem JUDr. Antonínem Procházkou ve věci ústavní stížnosti P. G., proti usnesení Městského soudu v Brně ze dne 31. 8. 1994, sp. zn. 5 Rt 48/90, a dále ve věci jeho žádosti o přidělení právního zástupce, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ústavní stížnost odmítl, neboť stěžovatel neodstranil vady návrhu ve lhůtě mu k tomu určené.

Dne 18. 11. 1999 obdržel Ústavní soud stížnost stěžovatele proti usnesení Městského soudu v Brně ze dne 31. 8. 1994, sp. zn. 5 Rt 48/90, spojenou se žádostí stěžovatele o přidělení právního zástupce.

Protože podání nesplňovalo náležitosti stanovené pro ústavní stížnost v § 30, § 31, § 34, § 72 zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyzval Ústavní soud stěžovatele k odstranění vad podání. K tomu mu stanovil lhůtu 30 dnů od doručení výzvy k odstranění vad podání. Současně Ústavní soud stěžovatele upozornil, že nebudou-li vady ve stanovené lhůtě odstraněny, může Ústavní soud podání (ústavní stížnost) odmítnout ve smyslu § 43 zák. č. 182/1993 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Protože výzva k odstranění vad podání byla stěžovateli doručena dne 13. 12. 1999 a vady podání do dnešního dne nebyly odstraněny, soudce zpravodaj ústavní stížnost odmítl.

Poučení: Proti rozhodnutí Ústavního soudu není odvolání přípustné.

JUDr. Antonín Procházka

soudce Ústavního soudu

V Brně dne 24. ledna 2000