II. ÚS 4559/12 #1Usnesení ÚS ze dne 12.12.2012

II.ÚS 4559/12 ze dne 12. 12. 2012

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Stanislavem Balíkem ve věci návrhu P. Č., bez zastoupení, na zrušení usnesení Nejvyššího správního soudu sp. zn. 2 As 79/2012 ze dne 19. září 2012 takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Podaným návrhem se navrhovatel domáhá zrušení shora uvedeného rozhodnutí Nejvyššího správního soudu. Třebaže však byl dosud navrhovatel opakovaně a podrobně Ústavním soudem poučován o formálních požadavcích kladených na ústavní stížnost zákonem o Ústavním soudu (viz např. ve věci vedené u Ústavního soudu pod spisovou značkou IV. ÚS 1640/12), je zcela zjevné, že ani nyní podaný návrh tyto náležitosti nesplňuje, jelikož v prvé řadě nebyl materiálně ani formálně naplněn požadavek obligatorního zastoupení advokátem v řízení před Ústavním soudem v souladu s § 30 a § 31 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších změn. Vyzývat stěžovatele k odstranění vad návrhu by bylo z důvodů stěžovateli z předchozích řízení známých neefektivní a formalistické, a to již i pro jeho nynější tvrzení, jinak dále nerozvedené, že advokát nebude předsedou České advokátní komory určen pro "střet zájmů advokátů".

Za takových okolností tudíž Ústavní soud přikročil k odmítnutí ústavní stížnosti za přiměřené aplikace ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona o Ústavním soudu).

V Brně dne 12. prosince 2012

Stanislav Balík, v. r.

soudce zpravodaj